KOVTA Łukasz Pietrzak realizuje projekt pt.:

„ROZWÓJ KONKURENCYJNOŚCI FIRMY KOVTA ŁUKASZ PIETRZAK POPRZEZ OPRACOWANIE STRATEGII I PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TIC”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej II „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 2.1 „Otoczenie Biznesu” Poddziałanie 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Intensywność wsparcia: 85%
Kwota Dofinansowania: 24 777,50 ZŁ
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 18.12.2018
Na podstawie umowy nr: RPLD.02.01.02-10-0003/17-00